کانون سنگرسازان بی سنگر کاشان و آران بیدگل

جلسات هفتگی کوهنوردی هر هفته جمعه بعد از نماز صبح برگزار میشود

حرکت از روبروی ساختمان جهاد کشاورزی