کانون سنگرسازان بی سنگر کاشان و آران بیدگل

جلسه سنگرسازان نور

مجمع سالیانه شرکت سنگرسازان نور با همکاری کانون روز چهارشنبه مورخ۹۵/۴/۲۳در سالن نمازخانه جهاد کشاورزی تشکیل گردید و پس از تلاوتی چند از آیات قرآن در ابتدا اعضای هیات رئیسه جلسه به ترتیب مشخص گردید.

  • آقای علی میرابی رئیس جلسه
  • آقایان پورمحمدیان و پرهیزکار ناظرین جلسه
  • آقای شایان منشی جلسه

رئیس جلسه پس از عرض خیر مقدم به حاضرین به بیان گزارش هیات مدیره ، تایید اسناد مالی ، انتخاب بازرس و اعلام درصد سود به سهامداران پرداختند . حاضرین پس از گزارش بازرس تراز مالی را تایید نمودند و جلسه ساعت ۱۹:۳۰ با ذکر صلوات به پایان رسید.