کانون سنگرسازان بی سنگر کاشان و آران بیدگل

کانون سنگرسازان بی سنگر کاشان به فرزندان اعضا کانون که دارای معدل برتر با شرایط زیر باشد جوایزی اهدا می کند.

لطفا اصل کارنامه خود را تحویل دفتر کانون سنگرسازان نمایید.

  1. معدل ابتدایی: خیلی خوب
  2. معدل راهنمایی:۱۸/۷۵
  3. معدل دبیرستان:۱۸/۳۰
  4. معدل دانشگاه:۱۷/۳۰

با تشکر

کانون سنگرسازان بی سنگر کاشان