کانون سنگرسازان بی سنگر کاشان و آران بیدگل

روز چهارم محرم الحرام:

فتوای شریح قاضی به قتل امام حسین علیه السلام؛

در این روز از سال ۶۱ ه.ق ابن زیاد با استناد به فتوایی که از شریح قاضی
گرفته بود، در مسجد کوفه خطبه خواند و مردم را به کشتن امام حسین علیه
السلام تحریص کرد.