کانون سنگرسازان بی سنگر کاشان و آران بیدگل

روز پنجم:

۱٫ در این روز عبیدالله ابن زیاد، شخصی به نام “شبث ابن ربعی” را به همراه یک هزار نفر به طرف کربلا گسیل داد.

 

۲٫عبید الله ابن زیاد در این روز دستور داد تا شخصی به نام “زجر ابن قیس” بر سر راه کربلا بایستد وهر کس را که قصد یاری امام حسین علیه السلام داشته و بخواهد به سپاه امام علیه السلام ملحق شود، به قتل برساند. همراهان این مرد پانصد نفر بودند.

 

۳٫ در این روز با توجه به تمام محدودیت هایی که برای نپیوستن کسی به سپاه امام حسین علیه السلام صورت گرفت، مردی به نام “عامر ابن ابی سلامه” خود را به امام علیه السلام رساند و سرانجام در کربلا در روز عاشورا به شهادت رسید.