کانون سنگرسازان بی سنگر کاشان و آران بیدگل

روز هشتم:

۱٫قحط اب در خیمه های حسینی

۲٫ملاقات امام حسین با ابن سعد ملعون