کانون سنگرسازان بی سنگر کاشان و آران بیدگل

آقایان بخوانند

– اگر همسرتان كار مثبتي كرد ، از او تشكر كنيد .
– به خانواده و نزديكان همسرتان احترام بگذاريد .
– رفتار نادرست همسرتان را بارفتار درست خويش خنثي كنيد .


– هيچ گاه همسرتان را با كسي مقايسه نكنيد .
– به همسرتان پيله نكنيد .

خانم ها بخوانند

-با رفتن او به سفريا قرارگرفتن كناردوستانش هميشه مخالفت نكنيد.
– هنگامي كه شوهر از محل كار با ناراحتي و خستگي به خانه مي آیددر مقابل ناراحتي هاي او خونسرد باشيد .
– سعي كنيد غمخوار او باشيد وقتي از مشكلاتش مي گويد فقط گوش كنيد دراين لحظه نصيحت نكنيد.
– درصورت ديرآمدن به خانه ضمن سؤال از دير كرد به گونه اي برخوردنكنيد كه احساس كند مورد باز خواست قرار گرفته است.
– مرد دوست دارد سختي و سردي كار را با گرمي عاطفه و احساس همسرش برطرف كند ابتدا او را تحويل بگيريد