کانون سنگرسازان بی سنگر کاشان و آران بیدگل

آقايان بخوانند

– سعي كنيد با همسرتان غذا بخوريد .
– گاهي براي همسرتان يادداشت بگذاريدبا جمله ي( دوستت دارم ) ممكناست۱۰ثانيه وقت شمارا بگيرد اما براي همسرتان بسيارمهم است
– سعي كنيد در ميان روز به او زنگ بزنيد .


– نزد ديگران از او تعريف كنيد .
– بااو بيرون برويد .

خانم ها بخوانند

– زندگي را بر او تلخ نكنيد چرا كه مردان از زنان سخت گير وحساس گريزانند.
– مردم به همان چشم به شوهرتان نگاه مي كنند كه شما او را معرفي كردهايد . شايسته است او را به خوبي معرفي كنيد.
– به شوهرتان وانمودكنيد همان مرد لايقي است كه مي خواسته ايد وخوبيهايش را در نظر ش مجسم سازيد.
– براي شوهرتان خرج تراشي نكنيد.
– اختلاف ها ومسائل خود را به بيرون خانه نبريد