کانون سنگرسازان بی سنگر کاشان و آران بیدگل

آقايان بخوانند

– گاهي با خريد هديه هاي كوچك او را غافلگير كنيد .

– به ترقي همسرتان كمك كنيد

خانم ها بخوانند

– از اسراف وزياده روي در مصرف خودداري كنيد.
– از بذل وبخشش مال شوهر به ديگران خود داري نماييد.