کانون سنگرسازان بی سنگر کاشان و آران بیدگل

آقايان بخوانند

– از همسرتان بخواهيد فهرستي از كارهايي كه دوست دارد برايش انجام دهيد
، تهيه كند .
– به هنگام عصبانيت سعي كنيد خود را كنترل كنيد و سخنان نسنجيده به زبان جاري نكنيد

خانم ها بخوانند

– در برابر شوهر غرور و تكبر نداشته باشيد .
– ضعف هاي او را به رخش نكشيد و به او طعنه نزنيد