کانون سنگرسازان بی سنگر کاشان و آران بیدگل

آقايان بخوانند

– گاهي از همسرتان بپرسيد چه چيزهايي او را خوشحال مي كند .
– در زماني كه همسرتان بيمار است با دلجويي از او ، روحيه ي او را تقويت كنيد

خانم ها بخوانند

– به همسرتان اميد دهيد .
– هرگز اسرار زندگي او را براي ديگران فاش نكني