کانون سنگرسازان بی سنگر کاشان و آران بیدگل

آقایان بخوانند

– در صورتي كه مرتكب خطا يا اشتباهي نسبت به همسرتان شديد ، ضمن اعتراف
به تقصير خود ، از همسرتان پوزش بخواهيد .


– سعي كنيد گناه به زندگيتان راه نيابد

خانم ها بخوانند

– به شوهر خود وفا دار باشيد و هميشه با تشويق و تحسين او را بستاييد .
– از خدمات و احسانش با محبت تمام قدر داني كنيد