کانون سنگرسازان بی سنگر کاشان و آران بیدگل

آقايان بخوانند .

– در گفتگو هاي خانوادگي،سعي كنيدسخني نگوييدكه فتنه اي ايجاد
شود.بدانيد اين گفتگوها در حافظه ي همسرتان باقي خواهد ماند.
– سعي كنيد در برابر همسرتان ، ظاهري آراسته وتميزداشته باشيد

خانم ها بخوانند

– بگذاريد شوهرتان احساس كند كه پشتيبان او هستيد.
 – تا حد امكان وسايل رفاه و آسايش او را فراهم كنيد