کانون سنگرسازان بی سنگر کاشان و آران بیدگل

آقایان بخوانند

– به همسر خود دركارهاي خانه كمك كنيد .
– با همسرتان جدي ورسمي نباشيد ، سعي كنيد با او خودماني باشيد.

خانم ها بخوانند

– به حرف بدگويان گوش ندهيد و حامي شوهر باشيد .
– موقعيت هاي برتر ديگران را به نشانه ي تحقير همسر بيان نكنيد