کانون سنگرسازان بی سنگر کاشان و آران بیدگل

آقایان بخوانند

– در بيرون خانه ، خودتان را با خوردن چيزهاي مختلف سير نكنيد تا
بتوانيد از دست پخت همسرتان لذت ببريد .
– لذتي را كه از ديدن او مي بريد اظهار كنيد

خانم هابخوانند 

– در حضور جمع با احترام صحبت كنيد و به نظرياتش احترام بگذاريد .
– به خويشاوندان همسر احترام بگذاريد