کانون سنگرسازان بی سنگر کاشان و آران بیدگل

آقايان بخوانند

 اگر از شما در خواست كمك و حمايت كرد به او پاسخ مثبت بدهيد .

– با او به گو اي رفتار كنيد كه در اوايل ازدواج مي كرديد

خانم ها بخوانند

– هنگام بيماري شوهر صبور باشيد .
– اشكال و بهانهگيري براي مرد خسته كننده است . سعي كنيد كمتر ايراد و بهانه بگيريد