کانون سنگرسازان بی سنگر کاشان و آران بیدگل

آقايان بخوانند

– هرگاه احساساتش جريحه دار شد با او گفتگو کنيد و بگوييد ، متاسّفم .
– وقتي با شما صحبت مي کند مشغول کار ديگري نشويد

خانم ها بخوانند

– سعي كنيد با خوشرويي شوهرتان را به انجام كاري تشويق كنيد نه با
توهين و پرخاش.
– در سختي هاي زندگي با او بسازيد