کانون سنگرسازان بی سنگر کاشان و آران بیدگل

آقايان بخوانند

– وقتي از خانه بيرون مي رويد ازاو بپرسيد :آيا چيزي لازم داريد ؟
– حداقل روزي دو بار بگوييد : عزيزم دوستت دارم

خانم ها بخوانند

– مسائل و مشكلات خانه را بيرون نبريد . به شوهر خود دستور ندهيد زيرا
مردها امرو نهي را دوست ندارند .(مردازفرماندهي لذت مي بردو زن از
فرمانبري)
– در مواقعي كه همسرتان از نظر روحي آماده نيست خواسته ي خود را مطرخ نكنيد