کانون سنگرسازان بی سنگر کاشان و آران بیدگل

آقايان بخوانند

– چون از ديدن، لذت مي برد موقع ورود به منزل متوجه تغييراتي شويد که
او در خود بوجود آورده و بازبان تاييد کنيد .
– وقتي غذا مي پزد ازدست پختش تعريف کنيد

خانم ها بخوانند

– صبح ها پيش از شوهرتان از خواب برخيزيد تا وقتي كه او بر سر سفره مي
آيد كارهاي خود را انجام داده باشيد .
– سعي كنيد هميشه پيش شوهرتان شاداب و خندان باشيد