کانون سنگرسازان بی سنگر کاشان و آران بیدگل

آقايان بخوانند

– هنگامي که از خانه بيرون مي رويد با او خدا حافظي کنيد .
– حد اقل روزي بيست دقيقه وقت خود را به او دهيد و کار ديگري انجام ندهيد

خانم ها بخوانند

– سوال هاي مكرر و بي ربط از شوهرتان نكنيد.
– پس از مراجعت شوهر به خانه كارهاي خود را حتي الا مكان كنار بگذاريد
و در حضور او بنشينيد و با هم صحبت كنيد