کانون سنگرسازان بی سنگر کاشان و آران بیدگل
موضوع: کرامت انسان مبنای تربیت فرزندان.

سخنران: استاد واجدی.
جلسه خواهران جهاد.