کانون سنگرسازان بی سنگر کاشان و آران بیدگل

شناسنامه ایثارجهادگر شهید مرتضی صدقگو

 تاریخ تولد: ۱۳۳۳           

تاریخ شهادت              محل شهادت           مدفن  

۶۲/۱۰/۲۰                    سرپل ذهاب         دشت افروز