کانون سنگرسازان بی سنگر کاشان و آران بیدگل

شناسنامه ایثار جهادگر شهید مفقودالاثر حسین رضازاده صباغ  

تاریخ تولد: ۱۳۳۳          

تاریخ شهادت              محل شهادت           مدفن 

۵۹/۱۰/۱۶