کانون سنگرسازان بی سنگر کاشان و آران بیدگل

شهید سید علی ابهری  در سال ۵۸/۵/۱۰ با شروع جنگ تحمیلی به عضویت جهاد سازندگی در آمد. پس از درگیری های کردستان  به جبهه جنوب رفت و به گروه فرمانده شهید سید حسین علم الهدی پیوست ، ایشان در عملیات هویزه از ناحیه شکم مجروح شد و پس از بهبود در کنار یارانش شهیدان معمار ، سید مصطفی حسن زاده و سردار علی فضلی درحصر آبادان به مدافعین فیاضیه آبادان ملحق شد .

[بیشتر بخوانید...]