کانون سنگرسازان بی سنگر کاشان و آران بیدگل

بلیط استخر امیرکبیر

قیمت :۴۰٫۰۰۰ريال

سانس آقایان: روزهای فرد۲۰

سانس خانم ها :روزهای زوج

بلیط استخر دوقلوی صدف

قیمت ۶۰٫۰۰۰ريال

سانس ها همزمان شش ماهه اول سال :۱۰-۱۲-۱۶-۱۸-۲۰-۲۲

سانس ها شش ماهه دوم سال:۹-۱۱-۱۵-۱۷-۱۹-۲۱

بلیط استخر دانشگاه کاشان

قیمت : ۵۰٫۰۰۰ريال

سانس آقایان:یکشنبه و سه شنبه ساعت ۱۶

سانس خانم ها:چهارشنبه ساعت ۱۶