کانون سنگرسازان بی سنگر کاشان و آران بیدگل
کوهنوردی
چهارشنبه - 4 می 2016

جلسات هفتگی کوهنوردی هر هفته جمعه بعد از نماز صبح برگزار میشود

حرکت از روبروی ساختمان جهاد کشاورزی