کانون سنگرسازان بی سنگر کاشان و آران بیدگل

۱-برقراري ارتباط صميمانه بين اعضاي كانون شهرستان كاشان

۲-حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس

۳-حفظ ونشر ارزشهاي پشتيباني ومهندسي جنگ جهاد در دفاع مقدس

۴-ترويج ارزشهاي مذكور در جامعه وخانواده ايثارگران جهاد

۵-ديدار مستمر اعضا وخانواده آنها

۶-كسب اطلاع از وضعيت معيشت زندگي و مشكلات ايثارگران وخانواده آنان وحمايت در جهت انجام فعاليتهاي توليدي وتجاري ومصرف درآمد آن در جهت ارتقاي بنيه اقتصادي ايثارگران

۷-هماهنگي جهت برپايي گردهمايي همرزمان جهاد

۸-استفاده از توانمندي اعضا در جهت رفع نيازهاي ضروري

۹-تلاش در جهت پيگيري اجراي قوانين مصوب مجلس ودولت مربوط به ايثارگران

۱۰-تلاش در جهت ارتقا فرهنگي وعلمي وتخصصي وفني ايثارگران جهاد

۱۱-پيگري اشتغال اعضا وايثارگران جهاد

۱۲-برگزاري ديدار خانوادگي بين اعضا

۱۳-برگزاري سمينارهاي علمي در مراكز مربوطه

۱۴-ثبت آثار ايثارگران جهاد كاشان

۱۵-حفظ ياد وخاطره ايثارگران جهاد كاشان

۱۶-هماهنگي جهت برپايي گرهمايي همرزمان جهاد كاشان

۱۷-استفاده از توانمنديهاي اعضا در جهت رفع نيازهاي ضروري

۱۸-پيگري وتلاش در جهت زمينه اشتغال وتوانمندي وارتقاي فرهنگي