کانون سنگرسازان بی سنگر کاشان و آران بیدگل
احسان-درستکا

آقای مهندس احسان درستکار رئیس هیات مدیره-عضو اصلی

1000

آقای حمید صدوری مدیرعامل-عضو اصلی

0908امیرحسین چیت سازیان

آقای دکتر امیرحسین چیت سازیان- نایب رئیس هیات مدیره-عضو اصلی

0907حسین فتاحی نوش آبادی

آقای مهندس حسین فتاحی – عضو اصلی هیات مدیره

0086جواد امان پور

آقای مهندس جواد امانپور – عضو علی البدل

0002سید حسین یدالهی نوش آبادی

آقای سید حسین یدالهی- خزانه دار – دبیر اجرایی کانون – عضو اصلی

0096ناصر قانع

آقای مهندس ناصر قانع – عضو علی البدل