کانون سنگرسازان بی سنگر کاشان و آران بیدگل
جوایز معدل های ممتاز
چهارشنبه - 14 سپتامبر 2016

کانون سنگرسازان بی سنگر کاشان به فرزندان اعضا کانون که دارای معدل برتر با شرایط زیر باشد جوایزی اهدا می کند.

لطفا اصل کارنامه خود را تحویل دفتر کانون سنگرسازان نمایید.

  1. معدل ابتدایی: خیلی خوب
  2. معدل راهنمایی:۱۸/۷۵
  3. معدل دبیرستان:۱۸/۳۰
  4. معدل دانشگاه:۱۷/۳۰

با تشکر

کانون سنگرسازان بی سنگر کاشان