کانون سنگرسازان بی سنگر کاشان و آران بیدگل

اعضای کانون سنگرسازان اصفهان روز چهارشنبه مورخ ۹۵/۸/۱۲ با مشارکت کانون سنگرسازان کاشان از رزمندگان جهادگر دوران دفاع مقدس در منازل آنان دیدار نمودند.

دیدار از آقایان مهندس درستکار ، خانواده مرحوم شیخ استرکی ، احسان جویپا ، عباس شیرینکار ، روشندل عباسعلی احمدیان فر و حیدرعلی هیزمی انجام شد . در این دیدار آقایان نوری ، توسلیان ، گرامی و رفیعی از کانون اصفهان و آقایان صدقگو ، کیخا ،صابری فرد و مازوچی از کانون کاشان حضور داشتند.