کانون سنگرسازان بی سنگر کاشان و آران بیدگل

روز نهم:

۱٫محاصره خیمه ها در کربلا

۲٫امدن امان نامه برای فرزندان ام البنین علیها السلام وامتناع حضرت عباس
علیه السلام وبرادرانش از پذیرش امان نامه دشمن

۳٫صدور فرمان حمله عمومی به خیام امام حسین علیه السلام از سوی عمر سعد

۴٫درخواست تاخیر جنگ از سوی امام حسین علیه السلام تا یک شب دیگر

۵٫امدن لشکر تازه نفس به کربلا به دستور ابن زیاد

۶٫خطابه امام حسین علیه السلام برای اصحابشان

۷٫ورود شمر ابن ذی الجوشن به کربلا