کانون سنگرسازان بی سنگر کاشان و آران بیدگل
شهید اردهال
دوشنبه - 7 اکتبر 2019

تقدیم به شهید اردهال

دوباره آمده ام ای بهار سادهء عشق
به سوی درگه تو ای امام زادهء عشق
چو مرغ خسته ز راه دراز آمده ام
غریب و تشنه و از پا فتادهء عشق


در این بهشت زمینی به یُمن لطف شما
همیشه می گذرد جویبار بادهء عشق
کتاب خون تو از یاد ما نخواهد رفت
تو پور باقر دینی، تویی نوادهء عشق
هنوز از سُم اسبانتان در این صحرا
شراره می چکد از سایشِ بُرادهء عشق
هنوز “دومیِر”از اضطراب می لرزد
به پیش عزم تو ای کوه با ارادهء عشق
به لاله زار حریم تو می وزد هر شب
نسیم وصل ز گلدسته های آب دادهء عشق
بر آستان رفیع تو سر نهَم امشب
نگاه کن ز کرامت به سر نهادهء عشق
تو آفتاب بلندیّ و من یکی ذره
تو شهسوار رشیدیّ و من پیادهء عشق
بیا و دستِ منِ خستهء پیاده بگیر
تو ای سوار سرافراز و سبزِ جادهء عشق

#رضا شجری طاهری#

دسته ها