کانون سنگرسازان بی سنگر کاشان و آران بیدگل

آقایان بخوانند
۱- بارويي گشاده به خانه برويد و تلخي ها و يا ناراحتي ها را به همراه خود نبريد .
۲- هرگاه همسرتان را مي بينيد لبخند بزنيد .
۳- با همسر خود زيبا سخن بگوييد . هرگز كلمات نا مناسب بر زبان نياوريد .
۴- اعتماد ، سرمايه زندگي است . به گونه اي با همسر خود رفتار كنيد كه به
شما اعتماد پيدا كند .


۵- همسر خود را با احترام صدا بزنيد . با نامي كه دوست دارد .

خانم ها بخوانند

۱- پس از ازدواج فقط به همسر خود توجه فكر كنيد
۲- دشواري زندگي بر دوش اوست . فراموش نكنيدكه او نياز به آرامش دارد .
۳- در حضور شوهر خود، از مردان ديگر تعريف نكنيد .
۴- با شيوه هاي مختلف شوهر خود را جلب كنيد .
۵- روانيست آنچه ميان شما و شوهرتان مي گذرد به ديگران بگوييد .