کانون سنگرسازان بی سنگر کاشان و آران بیدگل
زیارت عاشورا جهاد روز هفتم
جمعه - 13 سپتامبر 2019